Spoštovani udi DPK

Pred vami je osnutek Pravil o delu disciplinske komisije, ki bo obravnavan na občnem zboru DPK.

V preteklem obdobju je na žalost prišlo do situacije, kjer bi disciplinska komisija DPK, kot organ društva, določen v statutu, morala izvesti disciplinski postopek. Zadeva se je na srečo zaključila brez izvedbe postopka, je pa bilo ob tem evidentno, da bi bilo smiselno v našem društvu za take primere oblikovati in sprejeti ustrezen akt, ki bo urejal potek disciplinskega postopka. Zaradi navedenega je upravni odbor, sicer v upanju, da tega akta ne bo potrebno uporabljati, sklenil, da se za sprejem na občnem zboru pripravi ustrezen pravilnik.

Kot rezultat vsega navedenega so pred vami Pravila o delu disciplinske komisije.

Predlagam vam, da navedena pravila preberete in v primeru, če imate kakšne pripombe, te sporočite po elektronski poti na naslov info@krompir.si ali pa jih posredujete neposredno na občnem zboru.

Upravni odbor

OSNUTEK

Občni zbor Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi (v nadaljevanju DPK) je, skladno s 24. in 18. členom Statuta DPK, na predlog Upravnega odbora dne … 2016 sprejel

PRAVILA O DELU DISCIPLINSKE KOMISIJE

 1. člen

Disciplinski postopek je uveden, ko disciplinska komisija oceni, da vsebuje prijava zoper morebitnega kršitelja take podatke, ki lahko izkazujejo utemeljen sum, da je do dejanja, ki predstavlja disciplinsko kršitev po določbah 30. člena Statuta DPK, dejansko prišlo in o tem sprejme sklep.

Predlog za uvedbo disciplinskega postopka oziroma prijavo lahko vloži vsak, ki ocenjuje, da je bila s strani uda DPK storjena kršitev glede na določbe 30. člena Statuta DPK.

 1. člen

Predsednik disciplinske komisije s prijavo seznani morebitnega kršitelja in ga pozove, da se o njej v določenem roku, ki ne sme biti krajši od osem in ne daljši od trideset dni, izjasni.

Poskus mediacije

 1. člen

Ko predsednik komisije prejme odgovor morebitnega kršitelja ali ko poteče rok za odgovor, pa tega ne prejme, morebitnega kršitelja in predlagatelja pozove, da se sestaneta ob prisotnosti predsednika komisije in se najprej v zadevi skušata poravnati.

Če poravnava uspe, predsednik komisije s tem seznani ostale člane in ustavi postopek.
Če poravnava ne uspe, se postope nadaljuje.

 1. člen

Če se postopek po izvedenem poskusu mediacije nadaljuje, predsednik komisije določi dan, uro in kraj disciplinske obravnave.

 1. člen

Na disciplinsko obravnavo se povabi predlagatelja, morebitnega kršitelja in njegovega zagovornika, lahko pa tudi predlagane priče in izvedenca.

Morebitnemu kršitelju mora biti vabilo poslano tako, da ima najmanj osem dni časa za pripravo svojega zagovora.

V vabilu mora biti opozorjen, da se bo disciplinska obravnava opravila tudi v njegovi odsotnosti, če bo neupravičeno izostal.

Disciplinska obravnava in zastaranje

 1. člen

Disciplinska obravnava je javna. Vodi jo predsednik komisije, ki je odgovoren za red in izvajanje disciplinskega postopka. Po dogovoru med člani disciplinske komisije obravnavo lahko vodi tudi član.

Predsednik komisije mora paziti na zastaranje postopka.

Disciplinskega postopka ni mogoče uvesti, če je poteklo več kot pol leta od storitve domnevne kršitve.

Disciplinskega postopka ni več mogoče voditi, če je poteklo več kot eno leto od storitve domnevne kršitve (absolutno zastaranje).

 1. člen

O disciplinski obravnavi se vodi zapisnik.

V zapisniku morajo biti vsebovana vsa bistvena dogajanja in navedbe na disciplinski obravnavi, njegov obseg in vsebino pa določa predsednik disciplinske komisije.

Po zaključeni disciplinski obravnavi zapisnik podpišejo vsi prisotni: predlagatelj, morebitni kršitelj in njegov zagovornik, predsednik disciplinske komisije in zapisnikar.

 1. člen

Disciplinska komisija mora v zadevi raziskati vse elemente, da ugotovi pravo dejansko stanje glede očitane kršitve. Ugotoviti mora dejstva in okoliščine, pomembne za odločitev, in sicer tako tista, ki kršitelja obremenjujejo, kakor tudi tista, ki so mu v korist.

 1. člen

V uvodu v disciplinsko obravnavo predsednik disciplinske komisije naznani predmet obravnave in preveri prisotnost vabljenih ter izkazanost vabil. Če so vabljene tudi priče se jim naloži, da do njihovega zaslišanja počakajo izven prostora, kjer poteka obravnava.

 1. člen

Predsednik disciplinske komisije najprej pozove predlagatelja, da poda oziroma prebere zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka.

Po tem predsednik pozove morebitnega kršitelja, da poda svoj zagovor.

Če predlagatelj na obravnavo ne pride in se tudi ne opraviči, se obravnava ne opravi in se postopek ustavi.

 1. člen

Po zagovoru se izvede dokazni postopek, v katerem se zaslišijo morebitne predlagane priče ali preberejo listine ali pregledajo materialni dokazi.

 1. člen

Če po izvedenem dokaznem postopku komisija ugotovi, da je potrebno izvesti še druge dokaze, disciplinsko obravnavo preloži na določen ali nedoločen čas.

Tako preložena disciplinska obravnava se nadaljuje z dokaznim postopkom pred komisijo – senatom, ki mora imeti enako sestavo kot pred preložitvijo. V primeru, da ista sestava senata ni zagotovljena, se disciplinska obravnava začne znova.

 1. člen

Ko je dokazni postopek zaključen predsednik disciplinske komisije pozove predlagatelja, nato morebitnega kršitelja in njegovega zagovornika k zaključni besedi. Pravico do zadnje besede ima morebitni kršitelj.

Po njihovih izvajanjih razglasi, da je disciplinska obravnava zaključena in obvesti prisotne, da se komisija umika na posvetovanje.

 1. člen

Na posvetovanju komisija oceni navedbe v zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka, zagovor kršitelja in na obravnavi izvedene dokaze ter se na podlagi navedenega odloči o tem, ali je kršitelj storil očitano kršitev in ali je zanjo odgovoren ter izbere temu primeren ukrep. Pri izbiri ukrepa upošteva ugotovljene olajševalne in oteževalne okoliščine.

Odločitev disciplinske komisije se sme nanašati samo na člana, zoper katerega je bila vložena zahteva za uvedbo disciplinskega postopka in samo za kršitev, ki je predmet zahteve.

Disciplinska komisija ni vezana na zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka glede pravne presoje kršitve.

 1. člen

Komisija sprejme odločitve z večino glasov članov.

Predsednik komisije po razglasitvi odločitve pozove stranki v postopku, da se izjasnita o morebitni vložitvi pritožbe oziroma, da takšno svojo izjavo podata najpozneje v roku osmih dni po razglasitvi.

 1. člen

Disciplinska komisija o zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka odloči tako, da jo zavrže, zavrne ali kršitelja oprosti ali pa ga spozna za odgovornega. Če je bila zahteva za uvedbo disciplinskega postopka tekom postopka umaknjena, disciplinska komisija sprejme sklep, da se postopek ustavi. Postopek se ustavi s sklepom tudi v primeru, če disciplinski pregon zaradi zastaranja ni več dopusten.

Disciplinska komisija oziroma senat odločitev, da se oprosti kršitelja iz zahteve za uvedbo disciplinskega postopka izreče:

 • če dejanje, zaradi katerega je preganjan kršitelj, ni določeno kot kršitev v Statutu DPK;
 • če so podane okoliščine, ki izključujejo kršiteljevo odgovornost;
 • če ni dokazano, da je storil očitano kršitev.

V primeru, ko disciplinska komisija sprejme odločitev, s katero spozna kršitelja za odgovornega, izrecno navede dejanje, zaradi katerega je bil spoznan za odgovornega in navede vsa dejstva in okoliščine, pomembne za odločitev, in sicer znake kršitve, označbo kršitve in katera določila Statuta DPK ali drugih aktov so bila uporabljena ter vrsto ukrepa, ki se izreče kršitelju.

 1. člen

Disciplinska komisija o zadevi odloči z odločbo.

Pisni odpravek odločbe obsega: uvod, izrek, obrazložitev, pouk o pritožbi.

Uvod obsega: naziv disciplinske komisije, poimensko sestavo senata, ime in priimek zapisnikarja, ime in priimek kršitelja z navedbo rojstnih podatkov in kraja bivališča, navedbo zahteve za uvedbo disciplinskega postopka ter datum disciplinske obravnave.

Izrek obseg opis dejanja ali opustitve ter navedbo disciplinske kršitve, za katero je kršitelj spoznan za odgovornega ali je bil oproščen oziroma je bila zahteva za uvedbo disciplinskega postopka zavrnjena.

Obrazložitev obsega navedbo vseh razlogov, zaradi katerih je disciplinska komisija sprejela svojo odločitev in njihovo pojasnitev.

Pouk o pritožbi vsebuje rok, v katerem je dopustno vložiti pritožbo ter ime in naslov organa kamor je pritožbo potrebno nasloviti.

Odločbo podpišeta predsednik komisije in zapisnikar.

V primeru, da se upravičenca do pritožbe odpovesta pritožbi, disciplinska odločba vsebuje samo uvod in izrek.

 1. člen

Pisni odpravek odločbe mora biti izdelan v petnajstih dneh od njene razglasitve in se ga morebitnemu kršitelju in predlagatelju vroči s priporočeno pošiljko.

Pritožbeni postopek

 1. člen

Zoper odločbo disciplinske komisije se lahko pritožita stranki disciplinskega postopka. Pritožbo se lahko vloži v petnajstih dneh od dneva vročitve disciplinske odločbe.

Pritožbo je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov disciplinske komisije. O pritožbi odloča Občni zbor DPK.

 1. člen

Predsednik disciplinske komisije nepravočasno pritožbo zavrže s sklepom, zoper katerega je dopustna pritožba na disciplinsko komisijo.

Pravočasno pritožbo predsednik disciplinske komisije skupaj s disciplinskim spisom v roku treh dni odstopi upravnemu odboru, ki zadevo pripravi za odločanje na občnemu zboru. Izmed članov disciplinske komisije določi poročevalca, ki bo poročal o zadevi na občnem zboru.

Občni zbor mora o zadevi odločiti v 60 dneh od prejema pritožbe. Če ne odloči v navedenem roku se odločbo razveljavi in postopek ustaviti.

 1. člen

Na občnem zboru član disciplinske komisije, ki ga je kot poročevalca v pritožbenem postopku določil predsednik disciplinske komisije, predstavi izpodbijano odločitev disciplinske komisije in razloge, ki jih je zoper odločbo navedel pritožnik.

Predsedujoči občnega zbora je dolžan poskrbeti za to, da se zadeva obravnava in odloča o pritožbi le znotraj pritožbenih razlogov.

 1. člen

Kršitelj in predlagatelj lahko dodatno pojasnita svoja stališča. Sodelujoči na občnem zboru o odločitvi glasujejo.

Člani disciplinske komisije, ki so odločali v disciplinskem postopku na prvi stopnji ali ostali, morebiti vpleteni v disciplinski postopek, pri odločanju o pritožbi ne smejo glasovati.

 1. člen

Občni zbor o zadevi odloči z odločbo tako, da:

 • pritožbo zavrne kot neutemeljeno in potrdi prvostopenjsko odločbo;
 • pritožbi ugodi in prvostopenjsko odločbo spremeni v delu, ki se nanaša na odgovornost kršitelja in izrečeni ukrep;
 • pritožbi ugodi in odločbo razveljavi ter zadevo vrne v ponovno obravnavanje in odločanje disciplinski komisiji.
 1. člen

Občni zbor pritožbo zavrne in potrdi prvostopenjsko odločbo, če ugotovi, da je dejansko stanje pravilno ugotovljeno, da dejanje predstavlja kršitev in da je izrečeni ukrep primeren.

Občni zbor pritožbi ugodi in izpodbijano odločbo spremeni, če ugotovi, da je prvostopenjski organ pravilno ugotovil dejansko stanje, da pa je ob pravilni uporabi določb Statuta DPK potrebno izreči drugačen ukrep.

Občni zbor pritožbi ugodi in izpodbijano odločbo razveljavi ter zadevo vrne prvostopnemu organu v ponovno obravnavanje in odločanje, če ugotovi, da so bile kršene določbe Pravil o disciplinskem postopku ali je bilo zmotno oziroma nepopolno ugotovljeno dejansko stanje.

 1. člen

Če je bila zahteva za uvedbo disciplinskega postopka po izdaji prvostopne odločbe umaknjena, občni zbor razveljavi prvostopenjsko odločbo in zahtevo zavrne.

Če je podana pritožba samo v korist kršitelja, se izpodbijana odločba ne sme spremeniti v njegovo škodo. To velja tudi za disciplinsko komisijo, ki po razveljavitvi ponovno odloča o zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka.

 1. člen

Za izdelavo pisnega odpravka odločbe občnega zbora o pritožbi smiselno veljajo določila kot za odločbo disciplinske komisije.

Zoper odločbo Občnega zbora ni pritožbe.

Predsednik

Kategorije: NoviceVabila

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.