U P R A V N I   O D B O R

je opravilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehniška in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru. Ima sedem članov, katerim mandat traja 2 leti: 

Stane Menard – predsednik

Alojz Gregorčič – podpredsednik

Tine Zver – član

Bojan Hočevar – član

Jože Senegačnik – član

Peter Kobe – član

Rado Vodenik – član

Člani upravnega odbora so bili izvoljeni na občnem zboru društva dne 13.5.2023

N A D Z O R N I   O D B O R

spremlja delo Upravnega odbora in drugih organov društva, ter opravlja nadzor nad finančnim poslovanjem društva. Ima tri člane:

Igor Pristavec – predsednik

Malči Klemen – član

Brane Župančič – član

D I S C I P L I N S K A   K O M I S I J A

ugotavlja in odloča o disciplinskih kršitvah udov društva v skladu z disciplinskim pravilnikom. Ima tri člane:

Nevenka Posega – predsednica

Vera Celestina – članica

Ljubo Renko – član

Delovanje organov društva je javno. Vse akte, zapisnike sej in sestankov ter ostalo si udje lahko ogledajo v društveni pisarni.